Acest site folosește cookies pentru statisticile privind navigarea. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Acord pentru evacuarea apelor uzate

Evacuarea apelor uzate în rețeaua publică de canalizare poate fi realizată numai pe baza unor documente justificative și respectând normele și normativele în vigoare cu privire la condițiile și calitatea apelor evacuate.

Acordul de preluare reprezintă documentul scris, emis de Apa Nova București/ societatea responsabila cu alimentarea cu apa si serviciul public de canalizare din localitate, în baza căruia se permite evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare sau în stațiile de epurare.

Actele necesare obținerea/ modificarea acordului de preluare - pentru solicitarea unui acord de preluare sau la modificarea datelor si a parametrilor pentru care a fost emis acordul de preluare, este necesară prezentarea la sediul Apa Nova București și depunerea unui dosar cu următoarele documente (Normativul de conținut):

 • cerere tip pentru emiterea/ modificarea acordului de preluare;
 • memoriu tehnic de prezentare și declarație;
 • copie Certificat Constatator, emis de Camera de Comerț și Industrie/ Registrul Comerțului, pentru punctul de lucru pentru care se dorește emiterea acordului de preluare;
 • copie aviz emis de Apa Nova București referitor la amplasamentul și descărcarea apelor uzate (în cazul construcțiilor noi);
 • copie contract de furnizare și de prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare în Municipiul București (inclusiv anexele) și/sau copie
 • contract de prestare a serviciului de vidanjare, încheiat cu o societate care deține permise de vidanjare și un contract de prestare a serviciului de canalizare a apelor uzate vidanjate și/sau transportate, încheiat cu Apa Nova București;
 • listă sub forma unui tabel cu utilizatorii (persoane fizice și/ sau juridice) racordați la rețeaua de canalizare interioară. Tabelul va conține: numele persoanelor fizice/ juridice racordate; activitatea/ cod CAEN; măsurile, construcțiile și instalațiile pentru respectarea condițiilor calitative și cantitative proprii;
 • copie notificare de execuție și/ sau autorizație de gospodărire a apelor, contract încheiat cu A.N.A.R. – Asociația Națională Apele Române, pentru sursa de apă subterană;
 • planul rețelei interioare de canalizare cu marcarea racordurilor/ punctelor de prelevare a apelor uzate și a instalațiilor de epurare locale;
 • schema instalațiilor de epurare locale, prospecte și documente de conformitate, după caz;
 • analiză de audit, de identificare și stabilire a prezenței indicatorilor și substanțelor, numită „screening”, în conformitate cu criteriile din H.G. nr. 352/ 2005, H.G. nr. 351/2005, Ord. nr. 501/ 2003 și Ord. nr. 31/ 2006 pentru apele uzate și meteorice evacuate la rețeaua de canalizare (se realizează după caz, în funcție de activitatea desfășurată în incinta solicitantului, de complexitatea proceselor tehnologice etc.);
 • copie contracte de prestare a serviciului de colectare a deșeurilor rezultate din procesele de epurare: grăsimi, uleiuri, slamuri, deșeuri lichide apoase cu conținut de substanțe periculoase etc, încheiate cu societăți autorizate;
 • planul de prevenire și intervenție în cazul poluărilor accidentale (potrivit prevederilor Ordinului M.A.P.P.M. nr. 278/1997 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 100 bis), 2 exemplare. În cazul solicitării de prelungire a Acordului de preluare (Acceptului de evacuare) este necesară prezentarea copiei după vechiul Acord de preluare (Accept de evacuare) și documentele solicitate în Normativul de conținut, menționate mai sus. În cazul în care rețeaua interioară de canalizare deservește mai mulți agenți economici, pentru fiecare dintre aceștia se va întocmi memoriu tehnic.