Acest site folosește cookies pentru statisticile privind navigarea. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Acord de mediu

ACORDUL DE MEDIU – este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, prin care sunt stabilite condițiile și, după caz, măsurile pentru protecția mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect.

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului (EIA) este cerută de DIRECTIVA 2014/52/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, (Directiva EIA). Această Directivă este transpusă prin HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și OM nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private.

Solicitarea și obținerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului (EIA) constă în:

  • parcurgerea etapelor ce au ca obiect stabilirea necesității supunerii unui proiect evaluării impactului asupra mediului;
  • evaluarea impactului asupra mediului;
  • consultarea publicului și a autorităților publice cu responsabilități în domeniul protecției mediului;
  • luarea în considerare a raportului evaluării impactului asupra mediului şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional;
  • luarea deciziei de emitere/respingere a acordului de mediu;
  • asigurarea informării asupra deciziei luate.

Acordul de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.
În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului de mediu sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menținerea acordului de mediu sau necesitatea revizuirii acestuia, informând titularul cu privire la această decizie.

Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă realizarea proiectului care ar rezulta în urma modificărilor care fac  obiectul notificării.

Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a acordului de mediu sunt prevăzute în HG nr. 445/2009 şi OM nr. 135/2010.

Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform OM nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Etapele din procedura de reglementare se desfăşoară conform Ordinului nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. În cazul în care proiectele supuse evaluării impactului asupra mediului au impact transfrontier se aplică prevederile Convenţiei Espoo ratificată prin Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 şi procedura de reglementare se desfăşoară conform prevederilor Ordinului nr. 864/ 2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontieră.